คลินิกพิเศษนอกเวลาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ค้นหาจาก

Open Page : 478435
Today : 000067
Total : 072454
Untitled Document
         
เปิดบริการ      
  จันทร์ - ศุกร์ เวลา 16.30 - 19.30 น.    
  เสาร์ เวลา 09.00 - 12.00 น.    
    เวลา 13.00 - 16.30 น. เฉพาะ OPD จักษุกรรม
        OPD โสต ศอ นาสิกกรรม
         
 
ทีมผู้บริหาร และทีมผู้ประสานงาน
 
1. พ.อ มานะพล เล็กสกุล หัวหน้าศูนย์แพทย์คลินิกนอกเวลา
2. พ.อ. กศม ภังคานนท์ รองหัวหน้าศูนย์แพทย์คลินิกนอกเวลา
3. พ.อ.หญิงพร้อมจิตร พวงรัตน์ กรรมการและเลขานุการฯ
4. พล.ต.หญิงประไพจิตร ธาราวุฒฺิ กรรมการและหัวหน้าธุรการ
5. พ.อ.หญิงอุไร ขลุ่ยนาค ผู้จัดการประจำวัน
6. พ.อ.หญิงวิไล เอี่ยมรักษา ผู้จัดการประจำวัน
7. พ.ท.หญิงอภินันท์ ขำศิริ ผู้จัดการประจำวัน
8. จ.ส.อ.สามารถ หินอ่อน เจ้าหน้าที่การเงิน
9. น.ส.สุนันทา เกลี้ยงงาม เจ้าหน้าที่ธุรการ
10. น.ส. ชนิสรา ดิษยบุตร เจ้าหน้าที่ธุรการ