คลินิกพิเศษนอกเวลาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ค้นหาจาก

Open Page : 590333
Today : 000113
Total : 101997
Untitled Document

                                                                เวลาออกตรวจ
                            16.30 - 19.30 น. 
       
จันทร์ ศัลยกรรมช่องปาก (ถอนฟัน) พล.ต. สุรเดช วรดิถี
  ทันตกรรมทั่วไป พ.อ.หญิง วิภาจรี ณ ตะกั่วทุ่ง
  ทันตกรรมประดิษฐ์(ใส่ฟัน) พ.อ.หญิง ปนัดดา สุขปรีดี
  ปริทันต์ พ.อ.กำแหง พัฒนอริยางกูล
  ทันตกรรมประดิษฐ์(ใส่ฟัน) พ.ท.กรสิทธิ์ วิวัฒนรัตนบุตร
  ทันตกรรมทั่วไป พ.อ.หญิงกมลวรรธน์ วงศ์อรินทร์
  ปริทันต์ พ.อ.หญิง.ปัรัชญา จำปาเทศ
  ทันตกรรมทั่วไป พ.อ.หญิง วิชชุดา เศรษฐสุนทรี
     
พุธ ทันตกรรมทั่วไป พล.ต.รังรักษ์ อิงอร่าม
  ศัลยกรรมช่องปาก (ถอนฟัน) พล.ต. สุรเดช วรดิถี
  ทันตกรรมประดิษฐ์(ใส่ฟัน) พล.ต.มารวย ส่งทานินทร์
  ทันตกรรมทั่วไป พ.อ.หญิง อรปภา หอมวิเศษวงศา
  รักษาคลองรากฟัน พ.ต.หญิง อมรรัตน์ ขำคมกุล
     
สถานที่ ห้องตรวจโรคแผนกทันตกรรม ตึกเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5
  ติดต่อสอบถาม การบริการและนัดหมายในเวลาราชการ
เบอร์ติดต่อ 095-829-7315 หรือ 02-763-3931 02-354-7600 - 28 ต่อ 93931