คลินิกพิเศษนอกเวลาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ค้นหาจาก

Open Page : 509392
Today : 000091
Total : 081033
Untitled Document

                                                                เวลาออกตรวจ
                            16.30 - 19.30 น. 
       
จันทร์   ท.พ. สุรเดช วรดิถี
    ท.พ.หญิง วิภาจรี ณ ตะกั่วทุ่ง
    ท.พ.หญิง ปนัดดา สุขปรีดี
    ท.พ.กำแหง พัฒนอริยางกูล
    ท.พ.มารวย ส่งทานินทร์
    ท.พ.กรสิทธิ์ วิวัฒนรัตนบุตร
    ท.พ.หญิง ดารนี จินดาพล
    ท.พ.สมบูรณ์ กุระปะ
    ท.พ.หญิงกมลวรรธน์ วงศ์อรินทร์
    ท.พ.หญิง.ปัรัชญา จำปาเทศ
    ท.พ.หญิง.อรปดา หอมเศษวงศา
    ท.พ.หญิง.นภา สถิตศาสตร์
     
พุธ   ท.พ.หญิง พันธุ์ทิพย์ รักษาเสรี
    ท.พ.รังรักษ์ อิงอร่าม
    ท.พ. สุรเดช วรดิถี
    ท.พ.หญิง ดารนี จินดาพล
    ท.พ.มารวย ส่งทานินทร์
    ท.พ.สมบูรณ์ กุระปะ
    ท.พ.หญิง วิชชุดา เศรษฐสุนทรี
    ทพ.หญิง อรปภา ขำคมกุล
    ท.พ.หญิง อมรรัตน์ ขำคมกุล
     
     
     
สถานที่ ห้องตรวจโรคแผนกทันตกรรม ตึกเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5
  ติดต่อสอบถาม การบริการและนัดหมายในเวลาราชการ
เบอร์ติดต่อ 095-829-7315 หรือ 02-763-3931 02-354-7600 - 28 ต่อ 93931