คลินิกพิเศษนอกเวลาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ค้นหาจาก

Open Page : 509335
Today : 000079
Total : 081024
Untitled Document

                                                                เวลาออกตรวจ
                            16.30 - 19.30 น. 
       
จันทร์   นพ.นรเศรษฐ์ กิตตินรเศรษฐ์
    พญ.จิตต์รณี หะวะนิช
     
อังคาร   พญ. บุษบง หนูกล้า
     
พุธ   นพ. ศรีเรือน ชุณหชาติ
    พญ. ปานทิพย์ สุวรรณสะอาด
    พญ.อนงค์รัตน์ เกาะสมบัติ
     
     
พฤหัสบดี   นพ.เมธา อึ้งอภินันท์
    พญ.นทีญาณ์ คูหิรัญ
    พญ. ปานทิพย์ สุวรรณสะอาด
     
ศุกร์   พญ.ปานทิพย์ สุวรรณสะอาด
    พญ. ฉัตรวดี ลิ้มไพบูลย์
     
หมายเหตุ กรุณานัดตรวจล่วงหน้า
 สถานที่ ห้องตรวจรังสีกรรม ตึกเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 2