คลินิกพิเศษนอกเวลาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ค้นหาจาก

Open Page : 560351
Today : 000012
Total : 094392
Untitled Document

                                                                เวลาออกตรวจ
                            16.30 - 19.30 น. 
       
จันทร์   พ.อ.หญิง บุษบง หนูหล้า
     
อังคาร   ร.อ.มินทร์ พันธ์พิเชฐ
     
พุธ   พ.อ.ศรีเรือน ชุณหชาติ
     
พฤหัสบดี   พ.ท.เมธา อึ้งอภินันท์
    พ.อ.หญิงอนงค์รัตน์ เกาะสมบัติ
     
ศุกร์   พ.ต.หญิง ฉัตรวดี ลิ้มไพบูลย์
     
หมายเหตุ กรุณานัดตรวจล่วงหน้า
 สถานที่ ห้องตรวจรังสีกรรม ตึกเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 2