คลินิกพิเศษนอกเวลาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ค้นหาจาก

Open Page : 376350
Today : 000034
Total : 068706
Untitled Document

                                                                เวลาออกตรวจ
                            16.30 - 19.30 น. 
       
จันทร์   พ.ท.นรเศรษฐ์ กิตตินรเศรษฐ์
    พญ.จิตต์รณี หะวะนิช
     
อังคาร   พ.อ.(พ)หญิง บุษบง หนูกล้า
     
พุธ   พ.อ.(พ) ศรีเรือน ชุณหชาติ
    พ.อ.หญิง ปานทิพย์ สุวรรณสะอาด
    พ.อ.หญิง อนงค์รัตน์ เกาะสมบัติ
     
     
พฤหัสบดี   พ.ต.เมธา อึ้งอภินันท์
    พญ.นทีญาณ์ คูหิรัญ
    พ.อ.หญิง ปานทิพย์ สุวรรณสะอาด
     
ศุกร์   พ.อ.หญิง ปานทิพย์ สุวรรณสะอาด
    ร.อ.หญิง ฉัตรวดี ลิ้มไพบูลย์
     
หมายเหตุ กรุณานัดตรวจล่วงหน้า
 สถานที่ ห้องตรวจรังสีกรรม ตึกเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 2