คลินิกพิเศษนอกเวลาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ค้นหาจาก

Open Page : 652598
Today : 000125
Total : 116190
Untitled Document

                                                                เวลาออกตรวจ
                         09.00 - 12.00 น.     13.00 - 14.00 น. 
       
จันทร์   พ.อ.หญิง อรวสี จตุทอง
    พ.อ.หญิง ฐิติพร รัตนพจนารถ
     
อังคาร (ตรวจสัปดาห์ที่ 1 ,3,5 ของเดือน) พล.ท.ชวลิต สนธิสมบัติ
  (ตรวจสัปดาห์ที่ 1 ,2,3,4 ของเดือน) พ.อ.หญิง วิวรรณ ศันสนยุท
    พ.ต.วรพจน์ ศรีมานันท์
     
พุธ   พล.ต.ศุภชัย วงษ์พิเชษฐ์ชัย
    พ.อ.ยุทธพงษ์ อิ่มสุวรรณ
    พญ. พิชญา เชื้อพนิช
     
พฤหัสบดี   พ.ท.หญิง คณัสปนา กล้าณรงค์ราญ
    พ.อ.หญิง รวีวรรณ ชุนถนอม
    พ.ท.ชัยศิริ จำเริญดารารัศมี
     
ศุกร์   พล.ต. ธาดา ธันยปาลิต
    พ.ต.ศีตธัช วงศ์กุลศิริ
     
เสาร์ พล.ต.มานะพล เล็กสกุล  
  พ.ต.หญิงอิศราพร ตรีสิทธิ์ (ออกตรวจสัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน)
  พล.ท.พิพัฒน์ ลีละพัฒนะ (ออกตรวจสัปดาห์ที่ 1,3 และ 5 ของเดือน)
  พ.อ.หญิง ขวัญฤทัย ธนกิติธรรม 13.00 - 14.00 น. (เฉพาะผู้ป่วยนัด)
     
หมายเหตุ : *ผู้ป่วยที่ไม่ได้นัดควรติดต่อก่อน เวลา 13.00 น.*
 สถานที่ ห้องตรวจเวชศาสตร์ครอบครัว ตึกเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 6