คลินิกพิเศษนอกเวลาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ค้นหาจาก

Open Page : 509424
Today : 000098
Total : 081039
Untitled Document

                                                                เวลาออกตรวจ
                         09.00 - 12.00 น.     16.30 - 19.30 น. 
       
จันทร์   พญ. อรวสี จตุทอง
    พญ. ฐิติพร รัตนพจนารถ
     
อังคาร (ตรวจสัปดาห์ที่ 1 ,3,5 ของเดือน) นพ.ชวลิต สนธิสมบัติ
  (ตรวจสัปดาห์ที่ 1 ,2,3,4 ของเดือน) พญ.วิวรรณ ศันสนยุท
    นพ.วรพจน์ ศรีมานันท์
     
พุธ   นพ.ศุภชัย วงษ์พิเชษฐ์ชัย
    นพ. ยุทธพงษ์ อิ่มสุวรรณ
     
พฤหัสบดี   พญ. คณัสปนา กล้าณรงค์ราญ
    พญ. รวีวรรณ ชุนถนอม
    นพ.ชัยศิริ จำเริญดารารัศมี
     
ศุกร์   นพ. ธาดา ธันยปาลิต
    นพ.ศีตธัช วงศ์กุลศิริ
     
เสาร์ นพ.มานะพล เล็กสกุล  
  พญ. อิศราพร ตรีสิทธิ์ (ออกตรวจสัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน)
  นพ.พิพัฒน์ ลีละพัฒนะ (ออกตรวจสัปดาห์ที่ 1,3 และ 5 ของเดือน)
  พญ.ขวัญฤทัย ธนกิติธรรม 13.00 - 16.00 น.
     
 สถานที่ ห้องตรวจเวชศาสตร์ครอบครัว ตึกเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 6