คลินิกพิเศษนอกเวลาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ค้นหาจาก

Open Page : 1206343
Today : 000022
Total : 242065
Untitled Document

                                                                เวลาออกตรวจ
                    09.00 - 12.00 น.  16.00 - 19.30 น.
       
จันทร์   พ.อ.(พ)หญิง อรวสี จตุทอง
    พ.อ.หญิง ฐิติพร รัตนพจนารถ
    พญ.พัชราพร จันทรปรรณิก
     
อังคาร (ตรวจสัปดาห์ที่ 1 ,3,5 ของเดือน) พล.ท.ชวลิต สนธิสมบัติ
    พ.ต.วรพจน์ ศรีมานันท์
    พญ.พัชราพร จันทรปรรณิก
    ร.ท.หญิงพิชญา เชื้อพานิช
  (ตรวจสัปดาห์ที่ 2 ,4 ของเดือน) พล.ท.วัลลภ เอี่ยมสมบุญ
     
พุธ   พล.ต.ศุภชัย วงษ์พิเชษฐ์ชัย
    พ.อ.ยุทธพงษ์ อิ่มสุวรรณ
    พ.อ.หญิง ขวัญฤทัย ธนกิติธรรม
     
พฤหัสบดี   พ.ท.หญิง คณัสปนา กล้าณรงค์ราญ
    พ.อ.หญิง รวีวรรณ ชุนถนอม
    พ.ท.ชัยศิริ จำเริญดารารัศมี
     
ศุกร์   พล.ต. ธาดา ธันยปาลิต
    พ.ต.ศีตธัช วงศ์กุลศิริ
    พ.ต.หญิงปานหทัย ใยศิริ
     
เสาร์ พล.ต.มานะพล เล็กสกุล  
  พ.ต.หญิงอิศราพร ตรีสิทธิ์ (ออกตรวจสัปดาห์ที่ 2 ,3 ,5 ของเดือน)
  พล.ท.พิพัฒน์ ลีละพัฒนะ (ออกตรวจสัปดาห์ที่ 1 ของเดือน)
  พ.อ.หญิง วิวรรณ ศันสนยุท  
 สถานที่ ห้องตรวจเวชศาสตร์ครอบครัว ตึกเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 6