คลินิกพิเศษนอกเวลาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ค้นหาจาก

Open Page : 376322
Today : 000034
Total : 068706
Untitled Document

                                                                เวลาออกตรวจ
                         09.00 - 12.00 น.     16.30 - 19.30 น. 
       
จันทร์   พ.อ.(พ)หญิง อรวสี จตุทอง
    พ.อ.หญิง ฐิติพร รัตนพจนารถ
     
อังคาร (ตรวจสัปดาห์ที่ 1 ,3,5 ของเดือน) พล.ท. ชวลิต สนธิสมบัติ
  (ตรวจสัปดาห์ที่ 1 ,2,3,4 ของเดือน) พ.ท.หญิง วิวรรณ ศันสนยุท
    พ.ต.วรพจน์ ศรีมานันท์
     
พุธ   พล.ต. ศุภชัย วงษ์พิเชษฐ์ชัย
    พ.อ. ยุทธพงษ์ อิ่มสุวรรณ
     
พฤหัสบดี   พ.ต.หญิง คณัสปนา กล้าณรงค์ราญ
    พ.อ.หญิง รวีวรรณ ชุนถนอม
    พ.ต.ชัยศิริ จำเริญดารารัศมี
     
ศุกร์   พ.อ.(พ) ธาดา ธันยปาลิต
    ร.อ.ศีตธัช วงศ์กุลศิริ
     
เสาร์ พ.อ. (พ)มานะพล เล็กสกุล  
  พญ. อิศราพร ตรีสิทธิ์ (ออกตรวจสัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน)
  พล.ท.พิพัฒน์ ลีละพัฒนะ (ออกตรวจสัปดาห์ที่ 1,3 และ 5 ของเดือน)
  พ.อ.หญิง ขวัญฤทัย ธนกิติธรรม 13.00 - 16.00 น.
     
 สถานที่ ห้องตรวจเวชศาสตร์ครอบครัว ตึกเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 6