คลินิกพิเศษนอกเวลาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ค้นหาจาก

Open Page : 1206315
Today : 000020
Total : 242065
Untitled Document

                                                                เวลาออกตรวจ
                         09.00 - 12.00 น.     16.30 - 19.30 น. 
       
จันทร์   พ.อ.หญิง ปาจารีย์ ฑิตธิวงษ์
    พ.ท.หญิง สุพิชญา จึงจิตรักษ์
    ร.ท.หญิง วรลักษณ์ ภัทรกิจนิรันดร์
     
อังคาร   พล.ต. ไพรัช ไชยะกุล
    พ.อ. อดิสรณ์ ลำเพาพงศ์
    พ.อ.อภิชาติ โพธิอะ
  ( สัปดาห์ 2,4 ของเดือน ) พ.ต.หญิงยิหวา สุขสวัสดิ์
    พ.ต.ทิม เพชรทอง
  ( สัปดาห์ 1,3,5 ของเดือน ) ร.อ.หญิงเขมิกา เขมะกนกสุดนาวา
     
พุธ   พ.อ.หญิง ปาจารีย์ ฑิตธิวงษ์
    พ.ท.หญิง นวพร นำเบญจพล
    น.ต.หญิงฐิติวรรณ สิมะเสถียร
  (สัปดาห์ 2,4 ของเดือน) พล.ท.มหัทธนา กมลศิลป์
     
พฤหัสบดี   พ.ท.หญิง สนิตา ศิริธางกุล
    พ.ท.หญิงชาลินี มนต์เสรีนุสรณ์
  (ออกเฉพาะกิจ) พ.ท.หญิง นวพร นำเบญจพล
    พ.ท.อนันดร วงศ์ธีระสูต
     
ศุกร์   พ.อ. (พ)รชต ลำกูล
    พ.อ. ชาญชัย ไตรวารี
    พ.ท.หญิง โสรยา ชัชวาลานนท์
    พ.ต.หญิง รสินทรา ศิริวัฒน์
     
เสาร์ พ.อ. (พ)รชต ลำกูล  
  พ.อ. อดิสรณ์ ลำเพาพงศ์  
  พ.อ. บุญชัย บุญวัฒน์  
  พ.อ.หญิง ปาจารีย์ ฑิตธิวงษ์ ( สัปดาห์ที่ 1,3,5 )
  พ.ท.หญิง โสรยา ชัชวาลานนท์ ( สัปดาห์ที่ 2,4 )
     
สถานที่ ห้องตรวจหัวใจเด็ก ตึกพัชรกิติยาภาฯ ชั้น 1