คลินิกพิเศษนอกเวลาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ค้นหาจาก

Open Page : 478389
Today : 000058
Total : 072447
< Untitled Document

                                                                เวลาออกตรวจ
                         09.00 - 12.00 น.     16.30 - 19.30 น. 
       
จันทร์   พ.อ.(พ) ประสิทธิ์ มหากิจ
    พ.ท.หญิง. อุศนา พรมโยธิน
    พ.อ. รัฐวิชญ์ วุฒิภัทรพิบูลย์
     
อังคาร   พ.อ. ปิยลาภ วสุวัต
    พ.อ. ศวยศ เหรียญมณี
    พ.อ. ขจรเกียรติ ประสิทธิเวชชากูร
     
พุธ   พ.อ. ไพรัช มีลาภ
    พ.ต.พนา กล่ำคำ
     
พฤหัสบดี   พ.ต. อานิสงส์ ปิลกศิริ
    อ. สายสุรีย์ นิวาตวงศ์
     
ศุกร์   พ.อ.หญิง ญาณิศา โมกขมรรคกุล
    ร.ท.หญิง สายสุรีย์ นิวาตวงศ์
     
เสาร์ พ.ต.พนา กล่ำคำ
พ.อ. ขจรเกียรติ ประสิทธิเวชชากูร
ร.อ.หญิง วัชราภรณ์ บัวโฉม
 สถานที่ ห้องตรวจโสต ศอ นาสิกกรรม ตึกเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 6