คลินิกพิเศษนอกเวลาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ค้นหาจาก

Open Page : 1102572
Today : 000209
Total : 219556
Untitled Document

                                                                เวลาออกตรวจ
                         09.00 - 12.00 น.     16.30 - 19.30 น. 
       
จันทร์   พล.ท.ประสิทธิ์ มหากิจ
    พ.อ.หญิง อุศนา พรมโยธิน
    พล.ต.รัฐวิชญ์ วุฒิภัทรพิบูลย์
     
อังคาร   พ.อ.ปิยลาภ วสุวัต
    พ.อ.(พ) ศวยศ เหรียญมณี
     
พุธ   พ.อ.(พ) ไพรัช มีลาภ
    พ.ท.พนา กล่ำคำ
    พ.ต.จักรกฤษฎิ จันทวานิช
    ร.อ.พลช ห้องทองแดง
     
พฤหัสบดี   พ.อ.หญิง สายสุรีย์ นิวาตวงศ์
    พ.ท.ธนิต เฉลิมวัฒนชัย
    พ.ต.อานิสงส์ ปิลกศิริ
     
ศุกร์   พ.อ.หญิง ญาณิศา โมกขมรรคกุล
    พ.อ.หญิง สายสุรีย์ นิวาตวงศ์
    พ.อ.ขจรเกียรติ ประสิทธิเวชชากูร
     
เสาร์ พ.อ. ขจรเกียรติ ประสิทธิเวชชากูร
พ.ท.หญิง วัชราภรณ์ บัวโฉม
  พล.ท.กรีฑา ม่วงทอง  
พ.ต.จักรกฤษฎิ จันทวานิช
     
 สถานที่ ห้องตรวจโสต ศอ นาสิกกรรม ตึกเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 6