คลินิกพิเศษนอกเวลาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ค้นหาจาก

Open Page : 1039914
Today : 000034
Total : 205063
Untitled Document

                                                                เวลาออกตรวจ
                         09.00 - 12.00 น.     16.30 - 19.30 น. 
       
จันทร์   พล.ท.ประสิทธิ์ มหากิจ
    พ.อ.หญิง อุศนา พรมโยธิน
    พล.ต.รัฐวิชญ์ วุฒิภัทรพิบูลย์
     
อังคาร   พ.อ.ปิยลาภ วสุวัต
    พ.อ.(พ) ศวยศ เหรียญมณี
     
พุธ   พ.อ.(พ) ไพรัช มีลาภ
    พ.ท.พนา กล่ำคำ
     
พฤหัสบดี   พ.อ.หญิง สายสุรีย์ นิวาตวงศ์
    พ.ท.ธนิต เฉลิมวัฒนชัย
    พ.ต.อานิสงส์ ปิลกศิริ
     
ศุกร์   พ.อ.หญิง ญาณิศา โมกขมรรคกุล
    พ.อ.หญิง สายสุรีย์ นิวาตวงศ์
    พ.อ.ขจรเกียรติ ประสิทธิเวชชากูร
     
เสาร์ พ.อ. ขจรเกียรติ ประสิทธิเวชชากูร
พ.ท.หญิง วัชราภรณ์ บัวโฉม
  พล.ท.กรีฑา ม่วงทอง  
 
(ตรวจการได้ยิน)
พญ.ปาลิตา แย้มสรวล
 สถานที่ ห้องตรวจโสต ศอ นาสิกกรรม ตึกเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 6