คลินิกพิเศษนอกเวลาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ค้นหาจาก

Open Page : 560345
Today : 000011
Total : 094391
Untitled Document

                                                                เวลาออกตรวจ
                         09.00 - 12.00 น.     16.30 - 19.30 น. 
       
จันทร์   พล.ต. ประสิทธิ์ มหากิจ
    พ.อ. (พ) รัฐวิชญ์ วุฒิภัทรพิบูลย์
    พ.อ.หญิง อุศนา พรมโยธิน
     
อังคาร   พ.อ.(พ) ศวยศ เหรียญมณี
    พ.อ. ปิยลาภ วสุวัต
     
พุธ   พ.อ.(พ) ไพรัช มีลาภ
    พ.อ. ขจรเกียรติ ประสิทธิเวชชากูร
    พ.ท.พนา กล่ำคำ
     
พฤหัสบดี   พ.อ.หญิง สายสุรีย์ นิวาตวงศ์
    พ.ท. ธนิต เฉลิมวัฒนชัย
    พ.ต. อานิสงส์ ปิลกศิริ
     
ศุกร์   พ.อ.หญิง ญาณิศา โมกขมรรคกุล
    พ.อ.หญิง สายสุรีย์ นิวาตวงศ์
     
เสาร์ พล.ท. กรีฑา ม่วงทอง
  พ.อ. ขจรเกียรติ ประสิทธิเวชชากูร  
  พ.ท.พนา กล่ำคำ  
พ.ต.หญิง. วัชราภรณ์ บัวโฉม
 
 สถานที่ ห้องตรวจโสต ศอ นาสิกกรรม ตึกเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 6