คลินิกพิเศษนอกเวลาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ค้นหาจาก

Open Page : 990906
Today : 000005
Total : 193467
Untitled Document

                                                                เวลาออกตรวจ
                         09.00 - 12.00 น.     16.30 - 19.30 น. 
       
จันทร์ (ตรวจการได้ยิน) ร.ต.หญิง นวลทิพย์ ตั้งสิชฌนกุล
     
เสาร์ ร.ต.หญิง นวลทิพย์ ตั้งสิชฌนกุล (ตรวจการได้ยิน)
     
  ร.ต.หญิงปาลิตา แย้มสรวล (ตรวจการฝึกพูด)
     
สถานที่ ห้องตรวจโสต ศอ นาสิกกรรม ตึกเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 6