คลินิกพิเศษนอกเวลาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ค้นหาจาก

Open Page : 509330
Today : 000077
Total : 081022
Untitled Document

                                                                เวลาออกตรวจ
                         09.00 - 12.00 น.     16.30 - 19.30 น. 
       
จันทร์   นพ. คเชนทร์ นำศิริกุล
    นพ. ดนัย หีบท่าไม้
    นพ.องอาจ พฤทธิภาส
    นพ.กรกฏ ชรากร
    นพ. สมภพ ภู่พิทยา
    นพ.ชาติชาย มาเมือง
  (ฝังเข็ม) นพ.อารัญ สวัสดิพงษ์
     
อังคาร   นพ.ธรรมนูญ ศรีสอ้าน
    นพ.อรรคพัฐ โกสิยตระกูล
    นพ. ณัฎฐา กุลกำม์ธร
    นพ.สมภพ ภู่พิทยา
    นพ.กรกฏ ชรากร
    นพ. สารเดช เขื่องศิริกุล
     
พุธ   นพ.วรัท ทรรศนะวิภาส
    นพ. อรรคพัฐ โกสิยตระกูล
    นพ.คเชนทร์ นำศิริกุล
    นพ.อารัญ สวัสดิพงษ์
    นพ. ชัยศิริ ชัยชาญกุล
    นพ.ภูวดล วีรพันธุ์
     
พฤหัสบดี   นพ.วันชัย นคเรศไอศูรย์
    นพ.สมภพ ภู่พิทยา
    นพ.รุ่งรัฐ จิตตการ
    นพ.ชาติชาย มาเมือง
    นพ. สัญญา ประชาพร
  (ฝังเข็ม) นพ.บุญญารักษ์ พูนชัย
     
ศุกร์   นพ. ตระกูล ฟูเจริญยศ
    นพ.คเชนทร์ นำศิริกุล
    นพ.นุสรณ์ ไชยพรหม
    นพ.พฤษพงศ์ ศรีสวัสดิ์
    นพ.ชัยศิริ ชัยชาญกุล
  (ฝังเข็ม) นพ.อารัญ สวัสดิพงษ์
  เริ่มตรวจ 7 ก.ค.60 เป็นต้นไป นพ.ภูริพันธ์ จิรางกูร
     
เสาร์ นพ.วรัท ทรรศนะวิภาส  
  นพ.ทิพชาติ บุณยรัตพันธุ์  
  นพ. วุฒิพงษ์ ชั้นประดับ (ออกตรวจสัปดาห์ ที่ 2 และ 4 ของเดือน)
  นพ.วันชัย นคเรศไอศูรย์ (ออกตรวจสัปดาห์ ที่ 1 ,3,5 ของเดือน)
  นพ.อารัญ สวัสดิพงษ์  
  นพ.ปัญญา สุริย์่จามร  
  นพ. อรรคพัฐ โกสิยตระกูล  
สถานที่ ห้องตรวจโรคกระดูก ตึกมหาวชิราลงกรณ์ ชั้น 1

 

 

 

 

 

 

 

 

พล.ท.วรัท ทรรศนะวิภาส
พ.อ. คเชนทร์ นำศิริกุล
พ.อ. สัญญา ประชาพร
พ.อ. อารัญ สวัสดิพงษ์
ร.อ. ชัยศิริ ชัยชาญกุล
พ.ท. ณรงค์ฤทธิ์ ติยะธะ
พ.ต. อรรคพัฐ โกสิยตระกูล